Nya Kyrkan: Frågor & svar

Information och uppkomna frågor angående Nya Kyrkan

Efter vårens arbete med anbudsprocessen och efter utredning av kostnadsläget på marknaden gällande materiel och ledtider på dessa så landade projektet i att vi inte når den fastighet vi önskar inom den kostnadsram som församlingen beslutat om på 100 MSEK (ink moms). Givet detta så tar projektet ett omtag och utreder, med hjälp av konsultgrupp innehållande arkitekt, konstruktör, kalkylator och projektledare, möjligheter och risker i en om och tillbyggnad av befintlig fastighet.

Under augusti och september så kommer denna grupp ta kyrkans konferensrum i besittning för att kunna vara nära och på ett så konkret sätt som möjligt utreda frågan. I mitten av september förväntas vi ha ett förslag framme med möjliga lösningar och ytterligare två veckor senare även en kostnadskalkyl på projektet.

Med detta sagt så kommer vi driva vidare all församlingsverksamhet i våra egna lokaler fram till jul och nyår om inget påverkar tidsramen i väldigt positiv riktning och då får vi revidera denna senare. Målbilden är fortfarande att nå de funktioner och önskemål som vi gemensamt satt upp i församlingen sedan tidigare men att kunna bevara, återanvända och utveckla vår nuvarande fastighet.

 

”När är arbetet planerat att börja?”

Projekteringen och utredningen av möjligheterna och riskerna med en om och tillbyggnad är i full gång och beräknas vara klar mitten av september. Därefter ska dessa idéer och skisser gås igenom och entreprenören ska få ett godkännande av dessa innan en bygglovsprocess startas och detta sker i mitten av oktober enligt plan.

 

”Vad blir kvar av stommen och kan vi höja den befintliga fastigheten?”

I utredningen undersöks vilka av befintliga väggar, bjälklag och takdelar som kan användas för att nå målskisserna och gällande höjd på fastigheten så finns tankar på att bygga uppåt på vissa delar av fastigheten där det ges möjlighet inom detaljplanen och utan att skapa fördröjning i bygglovshanteringen.

 

”Hur många lägenheter blir det och hur stora ytor kan hyras ut?”

I dagsläget så är planen att det blir 8–10 lägenheter beroende på hur stora vi väljer att bygga dom. Församlingen förfogar över samtliga och ska sedan besluta om hur många som ska hyras ut och vad som behövs för eventuella sociala behov. Gällande övriga uthyrbara ytor så kommer det klargöras under utredningens gång men vi siktar ju på att kunna använda så mycket som möjligt till så många olika verksamheter och ändamål som möjligt.

 

”Hur går dialogen med banken?”

Samtalen hålls löpande med vår bankkontakt och dom är även informerade i att vi nu utreder ett nytt spår i om och tillbyggnad. Det finns vissa indikationer på att det kan komma eventuella räntejusteringar men dom är fortfarande mycket positiva till vårt projekt och vill vara en del i det framöver.

 

”När i processen kommer vi till ytskikt?”

När bygglovet har vunnit laga kraft och byggnationen startar så kommer det in en inredningsarkitekt i projektgruppen som i samråd ska lägga fram förslag och idéer omkring färg, form, material mm. I tid kan det vara troligt att detta sker under senvåren 2023.

 

”Tänker vi på miljöaspekten och ev. att kunna sälja material som tex marmor?”

Hela miljöhanteringen är en stor del i processen och det gjordes en miljöinventering tidigt i våras för att utreda vad det finns för möjliga dåliga ämnen i lokalen som asbest, plaster mm. Dessa tas om hand under renoveringen och de material som inte kommer renoveras ska givetvis erbjudas om det finns en efterfrågan på dessa.

 

”Är det en idé att vi som församling ska hjälpa till att skaffa material eftersom läget ser ut som det gör med materialkostnad i världen?”

Nej, vi som församling kan och ska inte ge oss in i det fysiska bygget eftersom det är entreprenören som enligt avtal är kvalitetsansvarig för det totala arbetet och däri ligger även material. Däremot så är det absolut bästa och billigaste att vi inom kort kommer igång med en ganska offensiv plan för insamling till Nya Kyrkan, detta kommer blir klart under september månad.

 

”Är tanken att ombyggnationen ska innehålla samma funktioner som vid utställningen i april?”

Målet med utredningen är att komma så nära de funktioner som möjligt som vi visade i april. Arkitekten och konstruktören jobbar i detta nu med att räkna på vilka väggar, tak och golv som kan återanvändas och vad som behöver rivas och byggas nytt.

 

”Har det tänkts på att ha kontorshotell att hyra ut i stället för lägenheter och kommersiella ytor?”

Gällande lägenheter så är det den byggnadsform som ger bäst lönsamhet och framför allt inte har någon vakans alls i princip. När man tittar på kontor idag så finns det en övermarknad av det i området men det används väldigt mycket så kallade ”work-space” dvs att man har utrymmen i konferenscenter, caféer och centrum där det går att koppla upp sig och sitta tillfälligt och jobba så detta är det vi jobbar mot.

 


Äldre frågor

Styrelse/ledning fattar beslut om:

 • Alternativ lokal
 • Val av entreprenör efter bearbetade kostnadsförslag
 • Övergripande tidplan samt budget och intäkt/kostnadskalkyl
 • Att underteckna kontrakt med entreprenör

 

Styrgruppen och projektledare fattar beslut om:

 • Fastställande av projektplan, övergripande tidplan och budget
 • Fastighetens utformning och funktion (godkänna ritningar)
 • Att avsluta projektet när det är klart (och gå över till driftsfas)


Hur ser tidsplanen ut för nya kyrkan projektet?

Tidplanen är fastlagd men i flertalet punkter så är projektet beroende av yttre faktorer såsom tidsåtgång av arkitekt, beräkningar från entreprenörer, kalkylering från finansiär/bank samt att leveranser av detta sker på utsatta tider. Därav så är punkterna i tidplanen planerade och beslutade men måste ses som ungefärliga fram tills rivning/byggnation är i gång.

 

När får vi se fasad- och planritningar och hur kommer lokalerna disponeras?

Planritningar ritas under veckorna 10–12, så i starten av april kommer de att presenteras i samband den utställning som kommer finnas för påseende under hela april. I mitten av maj kommer det bjudas in till ett dialogmöte där vi kommer få se ytterligare en mer detaljerad ritning och även idéer på interiören. Det är viktigt att förstå att dessa ritningar inte är 100% statiska, utan det kan komma att ske förändringar under genomförandefasen. Vi bygger först och främst en kyrka/fastighet för församlingens ändamål och den verksamhet som vi vill driva. Vi kommer därefter jobba mot att kunna hyra ut lokaler under dom tider och stunder där vi faktiskt kan tjäna pengar på annars tomma lokaler.

 

Hur många sittplatser kommer nya kyrksalen ha och hur stort blir cafét?

Enligt skisserna som ritas just nu så kommer kyrksalen ha plats för upp emot 500 personer sittande mot ca 340 som vi har idag. Cafét kommer även det vara flexibelt att ha olika delar att sitta i men totalt så kommer det kunna ge plats för runt 280 sittande på kyrkfikat efter gudstjänst. Dock kommer möbleringen under vardagar vara anpassad för runt 120–150 gäster i form av platser att arbeta från, soffgrupper, fikabord etc.

 

När får vi veta vad bygget kostar?

Offerter från entreprenörer förväntas vara oss tillhanda under vecka 15 och ska sedan gås igenom och bearbetas men både målpris från vald entreprenör samt finansiär kommer offentliggöras på planerat dialogmöte i mitten av maj.

 

Hur får församlingen information om vad som händer i projektet?

 • På församlingsmöten som enligt kalender äger rum en gång i månaden.
 • Via hemsidan, som i dagsläget är under ombyggnation för att få en lättare och mer tilltalande design och layout.
 • Via den utställning som kommer finnas för påseende vid samtliga samlingar under april månad.
 • Via den dialogdagen som det kommer bjudas in till i mitten av maj
 • Via en digital rundtur i nya kyrkan som kommer visas i delar under vårens gudstjänster och även på hemsidan.

 

Kommer det att finnas mer än 1 scen med mixerbord och annan teknisk utrustning?

Planen är att det, förutom inne i kyrksalen, ska finnas teknisk och scenisk möjlighet för musik, sång och talmöjligheter både i cafédelen och nere i aktivitetsytorna.

 

Hur lång tid kommer projektet att ta / när kan vi flytta in i den nya kyrkan?

Rivning är planerad till två månader och med 18–20 månaders byggtid efter det. Med andra ord så ser vi framför oss en färdig kyrka under våren 2024, lagom till församlingens 100-årsjubileum.

 

När vet vi vilken annan lokal vi kommer att vara i när vi inte har nuvarande kyrka?

I dagsläget förs samtal med 4 olika aktörer gällande tillfälliga lokaler och denna fråga ska vara klar och meddelas till församlingen innan maj månads utgång. Det kommer sannolikt vara så att vi får ha olika delar av verksamheten på olika ställen i kommunen under denna period men att en och samma verksamhet alltid är i samma lokal.

 

 Kommer det att finnas möjlighet att sända gudstjänster live?

Absolut, vi kommer ha stora möjligheter till alla sorters tekniska hjälpmedel för både streamade och inspelade samlingar och gudstjänster men ska givetvis driva församlingen i riktningen mot att ta del av alla olika verksamheter med fysisk närvaro i våra nya lokaler.

 

Det har nämnts tidigare om möjligheten att minska byggkostnaden genom att behålla en del av nuvarande lägenhetsdel, vad är planen nu?

Det jobbas på två spår parallellt där det ena är att riva och bygga nya lägenheter och det andra är att behålla den huskroppen och endast göra om planlösningen men om detta är ekonomiskt och praktiskt försvarbart kommer avgöras i de målprisofferter som vi väntar in vecka 15.

 

Hur ser finansieringen ut respektive den löpande driftskostnaden?

Vi sitter med professionella konsulter gällande både finansiering och löpande driftkostnader och enligt kalkyl så kommer bostäderna och församlingens ”hyra” täcka de största kostnaderna. Utöver det så gör vi ju en satsning med detta bygge och vill jobba mot en ”Öppen kyrka” som varit ett av de starkaste ledorden under många år av processen. Med det sagt så kommer vi vara offensiva i viljan att ha en fast hyresgäst som driver cafédelen samt eventuellt även handhar uthyrningen av konferens och mötesrum. Denna del är ungefär 25 procent av den löpande finansieringen.

 

Varför riva en fullt fungerande kyrka innan vi har ett klubbat bygglov. Hela projektet har kännetecknats av kännbara fördröjningar hos kommunen, deras handläggning av allehanda ärenden kring ny kyrka, från detaljplan, avstyckning till rivningslov. Detta måste beaktas i fråga om bygglov. Ska vi dessutom ta höjd för att de nya grannarna kommer invända mot våra planer, kommer mycket tid förflyta innan vi får sätta spaden i marken.

Vi kommer inte riva en fungerande kyrka men en stor anledning till att vi ska riva är ju just att kyrkan inte är en, för församlingens verksamhet, väl fungerande lokal i dagsläget. Saker har absolut dragit ut på tiden och det är helt enligt vad som är normalt i ett projekt av denna storlek. Däremot så har de största fördröjningarna faktiskt varit våra egna interna frågeställningar och funderingar längs denna snart 10-åriga process. Därav så vill vi försöka påskynda processen så gott det går men givetvis inte så att vi sätter oss själva i någon dålig sits. Gällande de nya grannarnas möjlighet att invända mot planerna så är dom mycket små eftersom detaljplanerna är fastslagna sedan länge, och det är ju även för att nya grannarna ska få lugn och ro snarast som vi vill komma i gång med rivningen så fort som möjligt.

 

Aktivitetshallen har varit en stor fråga under en lång tid, hur ser det ut med den nu?

Enligt ritningar som ritas nu så har begreppet ändrats från aktivitetshall till aktivitetsyta. Med det sagt så har vi under resans gång omvärderat vikten av att ha en fixerad yta med dubbel takhöjd till aktiviteter som volleyboll, badminton, basket t.ex. som skulle behöva den takhöjden. Däremot så jobbar vi efter att ha ytor på omkring 2-300kvm för aktiviteter såsom pingis, biljard, gym, dansgrupper, träningsgrupper, mindre konserter och samlingar på upp till 200 pers sittande. Värderingen ligger hela tiden i att hitta olika kontaktytor mot Sollentunaborna och att göra kyrkans lokaler attraktiva för fler människor.

 

På tidigare skisser så fanns det med ett kyrktorn inritat, är det bortrationaliserat?

Dom skisserna där detta fanns med var gjorda utan hänsyn till detaljplaneringen och skulle således inte varit med på skissen. Vi har väldigt exakta höjder att ta hänsyn till och kommer därför inte få ha något som sticker upp ovanför byggnaden men vi tittar givetvis på hur vi på bästa sätt kan få till utsmyckning både utanpå och inne i byggnaden.

 

Har ni planerat ett tolkrum? Det kommer troligtvis bli aktuellt att vi behöver kunna erbjuda tolkning på både engelska/arabiska och ryska.

På skisserna finns det idag inte dedikerade rum för enbart tolkning men vi tittar på ett system där man en tolk kan följa gudstjänsten på skärm utanför kyrksalen och tolka tillbaka till de som behöver inne i salen.

 

Kommer det finnas replokal och dedikerat rum för övning?

Ja absolut, detta har varit en stor önskan under hela processen och det kommer finnas rum med ljudanläggning uppkopplad för övning med upp till 10 personer.

 

Kommer det finnas plats för gym i nya kyrkan?

Det här är också en punkt som funnits med länge och som vi tittar noggrant på under april och maj för att se hur vi ev. kan lösa.

 

Det har kommit in frågor gällande utrymningsvägar vid brand tex.

Gällande anpassning för tillgänglighet och utrymningsvägar så regleras allt sådant i bygglovet och vi kan inte och kommer inte kunna bygga utan att allt sådant är på plats. Som påtalats tidigare så är ritningarna, som nu har funnit för påseende under april, inte färdiga bygghandlingar utan A-ritningar. Med detta menas att det är dessa ritningar som vi gör anbudsförfrågan på och de ska därefter omvandlas till byggritningar.

 

Det verkar vara olika nivåer på estraden och rummet bakom, blir det tillgängligt även här?

Ja, golvet i kyrksalen har samma nivå som alla andra golv på det planet men från estraden så kommer det finnas lutande ramp för att kunna ta sig upp och ner från estraden samt att lätt kunna flytta utrustning och instrument.

 

Kommer vi kunna inrymma ett kapell som böneplats i kyrksalen?

Vi kommer inte bygga ett separat kapell i kyrksalen men det kommer i direkt anslutning till kyrkolokalen finnas goda möjligheter att kunna ha förbön både under gudstjänst, vid separata bönesamlingar och även ett speciellt dedikerat samtal/bönerum för mindre samlingar.

 

Var kommer det finnas kapprum?

Efter att vi tittat på hur kapprum används idag både i vår nuvarande kyrka och i andra offentliga sammanhang så tror vi att vi kommer använda oss av lösa galghästar som vi plockar fram efter behov och som vi även kan placera där det behövs och annars dra bort dom helt under den halvan av året när vi inte använder så mycket ytterkläder.

 

Hur mycket större kommer nya kyrkan bli?

Enligt de skisser som är aktuella nu så kommer fastigheten totalt sett bli mellan 2600 – 2800 kvm inklusive lägenheterna. Idag är fastigheten knappt 1700 kvm.

 

När kan vi starta blåsorkester i nya kyrkan?

Vi tycker absolut inte att det ska väntas till nya kyrkan är klar, tvärtom så skulle vi vilja entusiasmera alla initiativ till att skapa verksamhet som gör att vi kan bjuda in Sollentunaborna i gemenskapen och bli en del av Sollentuna Pingst redan innan kyrkan är klar.

 

Var ska Carola lasta in sin pyroteknik när hon ska ha konsert? Lastkaj hade varit perfekt men en stor dörr är ett måste.

Spontant så får vi se till att lösa Carolas problem om dom kommer men absolut så ska vi kunna lasta in och ut utrustning, instrument mm ur lokalerna eftersom vi gärna ser att den här fastigheten ska kunna användas till mycket och av många.

 

Det finns frågor gällande avsaknad av förrådsutrymmen på skisserna.

Idag är kyrkan, och har varit under många årtionden, en plats där vi som medlemmar ”huserar fritt” och det är inte alltid som det finns kännedom om var saker är eller vem som lagt dom där. Den nya fastigheten kommer drivas mer professionellt där det finns ansvariga som ser över ”sina” områden och rensar/plockar iordning när det behövs. På så sätt kommer förvaring ske under mer kontrollerade formar och därigenom säkerställer vi att vi inte lagrar sånt som vi inte ska.

 


 

Hittar du inte svaret på din fråga ovan?
Maila den till nyakyrkan@sollentunapingst.se