INFORMATION GÄLLANDE PROJEKTET NYA KYRKAN

Här följer senaste informationen om vad som händer i projektet nu under våren och vilka moment som det arbetas på för vår nya kyrka och fastighet.

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Här sätts ramarna för material, bestyckning, folkmängd och funktioner i respektive rum och utrymme. Här görs många moment efter svensk standard och vad lagar och regler sätter för krav men givetvis har vi som församling, kyrka och verksamhet många egna referenser och behov som ska tillgodoses.

TEKNIK

Gruppen representeras av i huvudsak av medlemmar ur församlingen som vet vilka önskemål och förväntningar som vi har på allt vad ljud, ljus och bild innefattar, men också en teknisk konsult med flerårig kunskap av det tekniska och vad en församling och kyrka bör tänka på. Samtalet handlar om placeringar på högtalare, kabeldragning runt i fastigheten samt var och hur många informationsskärmar som ska finnas.

KÖK

Vi har en kökskonsult inne i projektet som har arbetat fram ett förslag utefter behov, utrustning och vilken verksamhet som köket behöver vara rustat för. Det blir lite andra krav på just köket och hur det ska användas i den nya kyrkan eftersom vi bygger för att kunna möjliggöra för en professionell verksamhet där också om vi vill det. Det kommer även finnas möjlighet att servera på flera olika ställen i fastigheten så att vi slipper köer mm. I undervåningen kommer det finnas ett mindre pentry i anslutning till utrymmena tänka för barn och ungdomsverksamheten och i dessa blir det lättare bestyckning och möjligheter till ”fixa lite fika”, baka med barnen, göra våfflor med ungdomarna mm.

ESTRAD

Estraden är förmodligen den mest komplexa delen av hela byggnationen, här ska inrymmas hjärtat av all teknik, olika höjdskillnader, dopgrav med vattenkopplingar, bra ljud, ljus och bild samt rent gestaltningsmässigt kunna inrama både gudstjänst, en stilla begravning, en föreläsning och en fullskalig konsert.

Estraden kommer vara en fast konstruktion byggd i isolerat och ljuddämpat trä. Den kläs sedan med matta och ljusabsorberande material.

Uppbyggnaden och konstruktionen kommer ge möjlighet att anpassa estraden i tre olika djup för flexibilitet vid dopgudstjänst, stora konserter och föredrag. 

LÅS & LARM

Då vi försöka att definiera våra två entréer som ”övre och nedre” i stället för ”framsida och baksida” så kommer fastigheten utrustas med möjlighet att använda båda för låsning och larmning. Detta medför en del mer jobb och utökning av installationer men det bedöms som en väl investerad del och trygghet för verksamheten.

TILLGÄNGLIGHET

Några av de övergripande parametrar som fokuseras på är manöverutrymme för rullstolar och rollatorer med svårighet att backa, och hjul som ställer sig på tvären. 

Orienterbarhet – att kunna hitta bra och lokalisera sig i våra lokaler med väl synliga målpunkter. Hissar, entrémiljöer, dörrar mm ska vara där man förväntar sig att dom är, och kontrastera mot bakgrunden så att de syns. Skyltar ska vara lätta att förstå, lätta att läsa och vara väl synliga. 

Säkerhet – glasrutor ska kontrastmarkeras om det finns risk att man går in i dom. Trappor och ramper ska också markeras så att man blir förvarnad om att något händer, innan man hamnar i nerförsbacke. Saker ska inte hänga lågt eller sticka ut från väggen så man riskerar att slå i huvudet. 

Balansstöd – ledstänger till ramper och trappor ska synas, vara greppvänliga, och sticka ut utanför trappan/rampen så att man kan ta tag i ledstången innan man börjar gå upp- eller nedför.

Nya kyrkan utrustas med två breda och flacka trappor mellan våningsplanen, en yttre lång trappa med tre vilplan från framsidan ner mot parkering och nedre entrén. En ny stor ordentlig hiss samt en långsträckt ramp upp på estraden i kyrksalen, det tittas på format och utseende på bilder och skärmar för lokalen också.

INSTALLATIONER

Både EL och VVS brottas nu med konstruktören för att få till så smidiga rör och kabeldragningar till all ventilation, elektricitet och teknik såsom ljud, ljus och bild runt om i huset. Frågan om energiberäkning ligger även med i detta arbete. EL kommer dessutom att komma med förslag på armaturer, allmänbelysning mm som kyrkan sedan får ta ställning till.

FLEXIBILITET

För flexibiliteten av kyrkan och fastigheten så blir det ett antal större partier som kan delas av alternativt öppnas upp beroende på storleken på verksamheten och samlingen i dessa rum. Vi kommer här få tre större väggar som byggs som vikväggar alt. blockväggar som då kan anpassas men som fortfarande har en kraftigt ljuddämpad funktion så att inte olika verksamheter ska störas av varandra. 

Vi kommer kunna öppna upp hela bakre väggen i kyrksalen för ett smidigt och välkomnande uttryck när folk är på väg in.

Även församlingssalen kommer kunna stängas mot café och entrén samt delas upp i två olika delar mitt i.

KONSTRUKTIONER

Valet av konstruktion är att vi behåller stora delar av den grundplatta som finns idag och bygger med prefabricerade betongelement på ny grundsula. Fasaden kommer till största del vara putsad och med stora partier av glas. Mot gatan gestaltas byggnaden i huvudsak av glas med putsad sockel mot mark. Stenlagd mark framför övre entrén och uteplats mot skogsbacken i söder. Det blir ett platt tak med rännilar ut mot fasad och utkast/stuprör. 

INTERIÖRT

Gällande färg, form, kulörer och möblemang så kommer det sättas ihop en grupp från församlingen som tillsammans med inredningsarkitekt, akustiker och färgkonsulent tittar över dessa delar.

Inköp av möbler såsom stolar, bord, armaturer, förvaring, diskar, bänkar mm kommer det också tas fram förslag på och där kyrkan tillsammans med konsulter tar ställning till. Det finns både bra och mindre bra exempel på dessa inköp från andra församlingar som vi har nära dialog med och som vi har med oss in i de inköp som ska göras.

BRAND

Kyrkan utformas som en samlingslokal för totalt 450 personer i hela kyrkan. På övre plan tillåts max 250 personer samtidigt. Byggnaden utförs som en enda brandcell med undantag för trapphuset i nordvästra hörnet som är utrymningsväg. Lokalerna utrustas med deltäckande brandlarm och talat utrymningslarm. Talat utrymningslarm är grundkrav pga personantalet. 

Brandlarm installeras för att verifiera något långa gångavstånd inom delar av byggnaden. Lokalerna utförs frångängliga dvs att utrymningsvägar är tillgängliga för personer i rullstol. Trapphuset på över plan förses med utrymningsplatser där personer med rörelsenedsättning i säkerhet kan invänta hjälp för att utrymma vidare.

Kyrkan utformas med nivå på brandskydd enligt BBR.

REPLOKAL

Det byggs en separat lokal för enbart repetition av musik i huset och detta rum ska förses med bra ljuddämpning så att det kan användas utan att störa övrig verksamhet nämnvärt. Här kommer vi kunna återanvända mycket av de instrument, ljud och teknik som vi har i vår kyrka idag men som inte kommer användas i den nya fastigheten.

SOLCELLER

Utredningen av solceller är positiv och skulle innebära en stor besparing på lång sikt. Investeringen skulle ligga på runt 1,2 miljoner och ha en återbetalningstid på 5–6 år medan garantin på installation och produkter ligger på runt 20 år. Det förbereds i bygglovet för installation av solceller på hela takytan och beslut om detta ska köpas in och installeras sker i ett senare läge när vi ser hur projektet ligger till gentemot budget.

EKONOMI

Projektet totalt siktar mot 80–85 miljoner och där inkluderas all projektering, byggherrekostnader samt inredning, kök och teknik. I dagsläget ser vi flera saker som kommer falla till vår favör ekonomiskt men det är ju många saker som kan komma att ändras både uppåt och neråt under projektets och byggnationens gång och därav är siffran inte skarpare än så. 

Det förs dialog med Grant Thornton som ska hjälpa till med upplägg mot skattemyndigheten när vi utreder hur vi kan skapa möjligheter till frivillig moms i det att vi kommer att kunna hyra ut delar av fastigheten till externa möten, konferenser och konserter samt drift av caféverksamhet. För tillfället har vi samtal med Swedbank och Handelsbanken om att vara bank och långivare framåt.

LOKALER

Som planen är idag så jobbar vi mot att kunna husera våra verksamheter i Edsbergskyrkan, New Life (f.d Baptistkyrkan) samt att hyra hörnlokalen i bostadshuset bredvid kyrkan. Vi jobbar fortfarande på att lösa ungdomssamlingarna på fredagar och hoppas ha det klart inom kort.

Hörnlokalen i grannhuset kommer vara vårt hjärta under byggnationen – här kommer du alla dagar kunna komma förbi och ta en kopp kaffe, du kommer hitta våra anställda i teamet där, projektledare för bygget kommer finnas på plats och ledningen kommer kunna ha sina möten där.

RIVNING

Den 3/6 startar vi rivningsarbetet i kyrkan. Under juni och juli kommer vi själva att riva alla lösa installationer såsom mattor, skåp, innertak, dörrar, innerväggar, köksinredning mm så att vi i augusti kan överlämna nyckeln till entreprenören som ska riva huset. 

Det finns nu en QR kod där man kan anmäla sig till de arbetspass som passar så att vi alla kan vara med och hjälpas åt i arbetet mot en ny kyrka.

Vi tror att detta kommer vara en viktig period som kommer skapa engagemang, delaktighet och inspiration för vart Sollentuna Pingst är på väg, både som kyrkolokal men även som församling i Sollentuna.

Välkomna till en träff om detta arbete i kyrkan den 28/4 kl.13.00.

AFFÄRSUPPLÄGG

Det har sagts flertalet gånger men kan strykas under igen, vi bygger en ny kyrka, gudstjänstlokal och verktyg för våra verksamheter men…om vi ska vara en församling och kyrka ”mitt i byn” så ska vi också tillgängliggöra vårt hus för människor och organisationer som kanske inte per automatik ser Pingstkyrkan som deras första val av lokal när det ska hållas möten, konferenser, konserter och utställningar.

Detta innebär att vi kommer skapa ett affärsupplägg som i sin tur medför att vi kan hyra ut lokaler för andra ändamål än våra egna verksamheter. 

Den korta förklaringen är att församlingen äger fastigheten till 100 procent men kan via ett 100 procentigt egenägt bolag hyra ut lokaler till extern part och på detta sätt få ekonomiskt tillskott men framför allt, göra Sollentuna Pingst tillgängligt för fler människor.

TIDPLAN

Tidplanen just nu är att vi börjar lättrivning i juni och tom ställer fastigheten senast slutet av juli. Under sommaren kommer vi givetvis ha löpande sommarverksamheter igång parallellt med arbetet. 

I augusti lämnas fastigheten över i entreprenörens hand (Reomti) och rivningsstart är planerad till 15/8 och håller på ca 4–5 veckor. Under denna period kommer vi kunna ha tillfällen där vi kan ha samling utanför för att känna delaktighet i arbetet.

Byggstart är tänkt i månadsskiftet september/oktober för att sedan hålla på fram till februari/mars 2026.

Det kommer finnas möjligheter under byggperioden att få göra besök på arbetsplatsen för att se vår nya kyrka växa fram.