SOLLENTUNA PINGSTKYRKA

VILKA VI ÄR

Vi är en församling på drygt 600 medlemmar som finns centralt i Sollentuna men som också sträcker oss ut till många platser runt om i vår värld.

Ungefär 15% av de pengar vi samlar in använder vi till mission, för att sprida evangeliet och hjälpa medmänniskor som inte har det lika bra som vi här i Sverige. Vi sätter inga villkor på mottagandet av hjälp. Vi kan inte rädda hela världen men vi försöker hjälpa till med det vi kan.

Ungefär så är det i vår församling också. Vi kan själva inte göra allt för våra medmänniskor, men vi gör så mycket vi bara kan!

Varje vecka är det flera hundra människor som hittar till vår kyrka eller möts i smågrupper i olika hem runt om i Sollentuna. Flera kommer för att vara med på våra söndagsgudstjänster, andra för att samtala om en svår situation i livet. En del för att få hjälp i bön, någon för en stunds stillhet. Några för att sjunga i kör, andra för att bara ta en fika.

Du är också välkommen att ta del av vår gemenskap. En gemenskap där tron på Jesus Kristus förenar oss och ger våra liv en dimension som går bortom det materiella. En tro som vi gärna vill dela med oss av eftersom den haft så stor betydelse i våra liv!

Välkommen att besöka oss, antingen på våra söndagsgudstjänster eller på några av våra andra samlingar!

VÅRT UPPDRAG

Vårt uppdrag är göra alla folk till Jesu lärjungar. 

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”

Matt 28:19 – Svenska Folkbibeln 2015

VÅR VISION

  • Att människor kommer till tro på och får växa i sin tro på Jesus Kristus.
  • Att vår gemenskap känns tillgänglig för alla och är en viktig del av våra liv.
  • Att vi har betydelse i Sollentuna och vår omvärld.

VÅR TRO

Här kommer några korta ord om det vi tror i Pingstkyrkan. Det allra mesta har vi gemensamt med övriga kristna. Vi bekänner oss till de klassiska trosbekännelserna som den apostoliska och nicenska trosbekännelsen, samt Lausannedeklarationen.

GUD

Gud är EN och möter oss i tre personer: Fadern som är skapare, Sonen som är frälsaren och den Helige Anden som är hjälparen.

FRÄLSNING

Vi tror att alla människor har del i bortvändheten från Gud och syndar mot honom, att alla behöver frälsning från syndens makt och konsekvenser, att Jesus Kristus är Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, att Han tog alla människors synd på sig och dog på Golgata för oss och uppstod kroppsligen på den tredje dagen. Att Jesus är den ende frälsaren, medlaren mellan Gud och människa. I honom är alla människor kallade att vandra i gemenskap och efterföljelse och vara en del av Guds plan för hela skapelsens upprättelse. Vi är medvetna om att i vår kultur ses det kristna sanningsanspråket ofta som intolerans gentemot andra livsåskådningar. Samtidigt är detta inte unikt för kristen tro då alla livsåskådningar gör egna sanningsanspråk.

DOP

Vi uppmanar människor som har kommit till tro på Jesus att låta sig döpas på sin egen bekännelse i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i den troendes liv och att man vill leva i Jesu efterföljelse. Vi praktiserar dop genom nedsänkning i vatten.

BIBELN

Vi tror att Bibeln i sin helhet är Guds inspirerade och auktoritativa ord. Samtidigt är Bibeln också människors ord, skriven av minst ett 40-tal olika människor under en tidsperiod på mer än 1000 år och i nästan alla tänkbara stilarter och genrer. Vi bekänner att både Gamla och Nya testamentet är utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöre för tro och liv. Genom Bibeln talar den helige Ande också idag och vi bekänner att Guds ord har kraft att vägleda och fullborda hans frälsningsplan.

RELATIONER OCH ÄKTENSKAP

Vi tror att äktenskapet är en gåva ifrån Gud, tänkt för en relation mellan man och kvinna. Som kristna är vi kallade att älska vår nästa som oss själva, oavsett åsikt, identitet, livsval och situation, och att bära varandras bördor. 

MÄNNISKAN

Alla människor är skapade till Guds avbild och älskade av honom. Alla människor har samma unika och okränkbara värde.

FÖRSAMLINGEN

Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med. Där får man dela gemenskap. växa och utmanas. I församlingen kan man få hjälp, stöd och upprättelse. Församlingens uppdrag är evangelisation, i ord och handling, samt att göra människor till Jesu lärjungar. Att vara lärjunge är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus i liv och efterföljd.

TIDENS SLUT

Vi tror att Jesus en dag ska komma tillbaka till jorden, för att upprätta Guds rike i dess fullhet. Vi tror på ett evigt liv i gemenskap med Gud för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på de dödas uppståndelse och att alla människor en dag ska stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.

ANDEN

Vi tror att dopet i den Helige Ande är en upplevelse som följer frälsningen. Alla troende har del av Guds Ande. Att bli döpt i Anden är att få uppleva ett genombrott i sin erfarenhet av Gud vilket hjälper den troende att upphöja Jesus, leva ett heligt liv i kärlek och  att vara ett vittne för Guds rike. Vi tror att de som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor – språk som inte är kända för dem.

Vi tror att den Helige Anden ger människor speciella förmågor att betjäna sina medmänniskor. Dessa gåvor bygger upp de troende och hjälper dem att mogna i tron. Vi tror att andefyllda troende bär andlig frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och självbehärskning.

NATTVARD

Vi firar Herrens Heliga nattvard, då den som tror på Jesus Kristus tar emot brödet och vinet som ett uttryck för gemenskapen och tron på Kristus, och är en delaktighet med alla andra troende i Kristi kropp utöver hela världen.