SOLLENTUNA PINGSTKYRKA

VILKA VI ÄR

Vi är en församling på drygt 600 medlemmar som finns centralt i Sollentuna men som också sträcker oss ut på många platser runt om i vår värld.

Ungefär 20% av de pengar vi samlar in använder vi till mission, för att hjälpa medmänniskor som inte har det lika bra som vi här i Sverige. Vi kan inte rädda hela världen men vi försöker hjälpa till med det vi kan.

Ungefär så är det i vår församling också. Vi kan själva inte göra allt för våra medmänniskor, men vi gör så mycket vi bara kan!

Varje vecka är det flera hundra människor som hittar till vår kyrka eller möts i smågrupper i olika hem runt om i Sollentuna. Några kommer för att vara med på våra söndagsgudstjänster, andra för att samtala om en svår situation i livet. En del för att få hjälp i bön, någon för en stunds stillhet. Några för att sjunga i kör, andra för att bara ta en fika.

Du är också välkommen att ta del av vår gemenskap. En gemenskap där tron på Jesus Kristus förenar oss och ger våra liv en dimension som går bortom det materiella. En tro som vi gärna vill dela med oss av eftersom den haft så stor betydelse i våra liv!

Välkommen att besöka oss, antingen på våra söndagsgudstjänster eller på några av våra andra samlingar!

VÅRT UPPDRAG

Vårt uppdrag är att gå ut och göra alla folk till lärjungar.

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”

Matt 28:19 – Svenska Folkbibeln 2015

VÅR VISION

  • Att människor kommer till tro på och får växa i sin tro på Jesus Kristus.
  • Att vår gemenskap känns tillgänglig för alla och är en viktig del av våra liv.
  • Att vi har betydelse i Sollentuna och vår omvärld.

VÅR TRO

Här kommer några kort ord om det vi tror i Pingstkyrkan. Det allra mesta har vi gemensamt övriga kristna.

GUD

Gud är EN och möter oss i tre personer: Fadern som är skapare, Sonen som är frälsaren och den Helige Anden som är hjälparen.

FRÄLSNING

Vi tror att alla människor syndar mot den helige Guden, att alla behöver frälsning från syndens makt och konsekvenser, att Jesus Kristus är Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, att Han tog alla människors synd på sig och dog på Golgata för oss och uppstod på den tredje dagen. Jesus är den ende frälsaren, medlaren mellan Gud och människa.

DOP

Vi uppmanar människor som har kommit till tro på Jesus att låta döpa sig i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i den troendes liv. Vi praktiserar dop genom nedsänkning i vatten.

BIBELN

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant, varaktigt och oföränderligt.

RELATIONER OCH ÄKTENSKAP

Vi är skapade till goda relationer och till att älska våra medmänniskor. Sexualiteten är Guds gåva till äktenskapet, där Guds tanke är att man och kvinna skall leva tillsammans i livslång trohet. Våra pastorer viger man och kvinna till äktenskap.

NATTVARD

Vi firar Herrens Heliga nattvard, då den som tror på Jesus Kristus tar emot brödet och vinet som ett uttryck för gemenskapen och tron på Kristus, och en delaktighet med alla andra troende i Kristi kropp utöver hela världen.

MÄNNISKAN

Alla människor är älskade av Gud och skapade till Hans avbild. Alla människor har ett unikt och lika värde.

FÖRSAMLINGEN

Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med. Där får man dela gemenskap. växa och utmanas. I församlingen kan man få hjälp, stöd och upprättelse. Församlingens uppdrag är evangelisation, i ord och handling, samt att göra människor till Jesu lärjungar. Att vara lärjunge är en livsång process där målet är att bli mer lik Jesus.

TIDENS SLUT

Vi tror att Jesus skall komma tillbaka till jorden, för att upprätta Guds rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på den döda uppståndelse och att alla människor skall stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.

ANDEN

Vi tror att dopet i den Helige Ande är en upplevelse som följer frälsningen. Alla troende har del av Guds Ande. Att bli döpt i Anden är att få uppleva ett genombrott i sin erfarenhet av Gud vilket hjälper den troende att upphöja Jesus, leva ett heligt liv i kärlek och  att vara ett vittne för Guds rike. Vi tror att de som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor – språk som inte är kända för dem.

Vi tror att den Helige Anden ger människor speciella förmågor att betjäna sina medmänniskor. Dessa gåvor bygger upp de troende och hjälper dem att mogna i tron. Vi tror att Andefyllda troende bär andlig frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och självbehärskning.

STYRELSE & ÄLDSTE

Styrelse

Församlingens styrelse är utsedd av församlingen och är juridiskt ansvarig för verksamheten. Styrelsen hanterar frågor så som fastighet, ekonomi, personalfrågor etc.

Äldste

Församlingens äldste är utsett av församlingen och ansvarar för församlingens andliga ledarskap. Församlingens föreståndare är ordförande i äldste och arbetet är fokuserat kring frågor rörande teologi och medlemsvård.